1. Slimrun is een geregistreerde handelsnaam Slimrun. De website met de domeinnamen slimrun.com en slimrun.nl is eigendom van Slimrun, hierna te noemen Slimrun Slimrun, ontwikkelt en verkoopt trainingen in mp3 formaat op het gebied van afslanken en conditieverbetering. BdP staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Middelburg onder nummer 55763553.


2. Definities; In deze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de website van Slimrun "slimrun.nl/.com" (hierna te noemen: Voorwaarden ) wordt verstaan onder " Deelnemer" : iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de website slimrun.nl/.com bezoekt.


3. Door het bezoeken en/of raadplegen van de website slimrun.nl/.com, dan wel de inschrijving bij slimrun.nl/.com/be van. Slimrun verklaart de Deelnemer deze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de website inclusief alle onderstaande voorwaarden te aanvaarden.


4. Het deelnemen aan lichamelijke trainingsprogramma's, oefeningen en aanverwante activiteiten zoals die aangeboden worden door Slimrun op de website slimrun.nl/.com, brengen risico's met zich mee op lichamelijk letsel. Slimrun adviseert iedere Deelnemer om voorafgaand aan het uitvoeren van een trainingsprogramma, een bevoegd medisch specialist te raadplegen met de vraag of de Deelnemer geschikt is om een trainingsprogramma te volgen en pas nadat deze geschiktheid is afgegeven te beginnen met de praktische uitvoering van het trainingsprogramma. De website slimrun.nl/.com/be van Slimrun is geen medisch bevoegde instantie. Slimrun kan niet bepalen of de lichamelijke trainingsprogramma's, oefeningen en aanverwante activiteiten en adviezen geschikt zijn voor de Deelnemer. Ondanks het feit dat er op de website slimrun.nl/.com/be lichamelijke trainingsprogramma's, oefeningen en aanverwante activiteiten en adviezen worden verstrekt, is de website slimrun.nl/.com/be nooit een alternatief voor het raadplegen van een bevoegd medisch specialist en/of het volgen van bepaalde therapieën en/of behandelingen.


5. Het deelnemen aan lichamelijke trainingsprogramma's, oefeningen en aanverwante activiteiten en het opvolgen van adviezen zoals die door slimrun.nl/.com/be worden verstrekt is geheel de eigen verantwoordelijkheid van de Deelnemer.Slimrun aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of vervolgschade van welke aard ook die verband houdt met deelname aan lichamelijke trainingsprogramma's, oefeningen en aanverwante activiteiten en het opvolgen van adviezen zoals die door slimrun.nl/.com/be worden verstrekt.


6. Alle informatie in de vorm van tekst en/afbeeldingen op de website slimrun.nl/.com/be zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is de Deelnemer verboden om deze informatie te kopiëren en/of te vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van Slimrun en/of de auteursrecht hebbende. Onder dit verbod valt ook uitdrukkelijk het kopiëren van informatie op slimrun.nl/.com/be met als doel om deze informatie op de eigen computer op te slaan en/of elders op internet te publiceren.


7. Via de website slimrun.nl/.com worden persoonlijke gegevens opgeslagen. Slimrun spant zich in om deze gegevens vertrouwelijk te behandelen. Bij de aanvraag voor een loginnaam en wachtwoord worden gegevens gevraagd zoals naam en emailadres die nodig zijn om de aangeboden diensten op slimrun.nl/.com in haar huidige vorm mogelijk te maken en te optimaliseren. Deze gegevens kunnen door slimrun.nl/.com/be gebruikt worden om de Deelnemer te informeren over nieuwe ontwikkelingen en functies op slimrun.nl/.com/be, alsmede het aanbieden van nieuws, diensten en producten van Slimrun en haar zakenpartners. Hierbij handelt Slimrun volgens de Nederlandse Privacywetgeving.


8. Slimrun is niet verantwoordelijk voor informatie en aanbiedingen die via slimrun.nl/.com worden verspreid. Hieronder vallen informatie en aanbiedingen die door zakenpartners van Slimrun worden gepubliceerd in de vorm van advertenties, teksten en afbeeldingen op de website slimrun.nl/.com/be, in e-mail berichten en via andere communicatievormen.


9. De Deelnemer verklaart dat deze Slimrun vrijwaart van alle schade, direct of indirect, die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van www.slimrun.nl/.com/be.


10. Slimrun houdt zich het recht voor om een Deelnemer zonder opgaaf van reden gedurende bepaalde tijd of onbepaalde tijd uit te sluiten van het gebruik van de website slimrun.nl/.com/be.


11. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Middelburg.


12. Deze Voorwaarden kunnen op elk moment eenzijdig door Slimrun worden gewijzigd. De wijzingen zullen aan de Deelnemer bekend worden gemaakt op slimrun.nl/.com. Door gebruik te blijven maken van slimrun.nl/.com verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden.


13. De app voor zowel Android als IOS worden niet meer geupdate. Dit kan betekenen dat de app op een gegeven moment niet meer op het platform te vinden is. Wij kunnen u in dit geval alleen de aangekochte bestanden via een mp-3 bestand toe sturen. Wij houden hier een termijn aan van maximaal 2 jaar na het stopzetten van de app op de 2 genoemde platformen.


14. De Android app is per 1 oktober 2018 uit de lucht. Aangekochte Slimrun lessen kunnen tot 1 oktober 2020 naar u verzonden worden middels een mp-3 bestand.